Algemene voorwaarden

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toe-passing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdracht-gever en de opdracht-nemer gesloten over-eenkomsten. 1.2 Offerte Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kun-nen wijzigingen ondergaan door een on-voorziene verandering in de werkzaamheden. 1.3 Schriftelijke bevestiging Opdrachten dienen door de opdrachtgever schrif-telijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtge-ver dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uit-voeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Na-dere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. 1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus Wanneer de opdrachtgever eenzelfde op-dracht tegelijkertijd aan anderen dan deze op-drachtnemer wenst te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer,onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen. 1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2 De uitvoering van de over-eenkomst 2.1 Uitvoeren opdracht De opdrachtnemer zal zich inspannen de op-dracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdracht-gever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 2.2 Verstrekken van gegevens De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtne-mer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugde-lijke en duidelijke gegevens of materialen. 2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen. 2.4 Gebruik toeleveranciers Tenzij anders overeengekomen, worden op-drachten aan derden, in het kader van de tot-standkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de op-drachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtne-mer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van der-den betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaar-den van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever. 2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging Alvorens tot produktie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan produktiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goed-keuring schriftelijk te bevestigen. 2.6 Termijn van levering Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een in-dicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdracht-nemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim na-dat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde re-delijke termijn uitblijft. 2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen Tenzij anders is overeengekomen behoren het uit-voeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdracht-gever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer. 2.8 Klachten Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ie-der geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

Artikel 3 Rechten van intellectuele ei-gendom en eigendomsrechten 3.1 Auteursrecht en industriële eigendom Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intel-lectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd. 3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de op-drachtgever. 3.3 Naamsvermelding Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de op-drachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toe-gestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveel-voudigen. 3.4 Eigendom bij opdrachtnemer Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtne-mer tot stand gebrachte werktekeningen, illustra-ties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de op-drachtnemer, ongeacht of deze aan de opdracht-gever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4 Gebruik en licentie 4.1 Het gebruik Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en ver-veelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voorne-mens bestonden. Deze voornemens dienen aan-toonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt. 4.2 Ruimer gebruik De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toe-stemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeen-gekomen. 4.3 Wijzigingen Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schrif-telijke toestemming van de opdrachtnemer veran-deringen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen. 4.4 Eigen promotie De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5 Honorarium 5.1 Honorarium en bijkomende kosten Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uit-voering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. 5.2 Honorarium voor meerwerk Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duide-lijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden geho-noreerd, op basis van de gebruikelijk door de op-drachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. 5.3 Accountantsonderzoek Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeen-komt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6 Betaling 6.1 Betalingsverplichting Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 da-gen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (vol-ledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtne-mer gemaakte kosten, zoals proceskosten en bui-tengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deur-waarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de op-drachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het faktuurbedrag met een minimum van 113,45 euro. 6.2 Periodieke betalingen De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoe-ve van de uitvoering van de opdracht. 6.3 Geen korting of compensatie De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtne-mer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. 6.4 Vervallen licentie Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de over-eenkomst niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resulta-ten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 7 Opzegging en ontbinding 7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. 7.2 Ontbinding overeenkomst door ontwerper / ontwerpbureau Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare te-kortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 7.3 Schadevergoeding De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdracht-nemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. 7.4 Faillissement Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij. 7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen. 7.6 Duurovereenkomsten Wanneer de werkzaamheden van de opdracht-nemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inacht-neming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 8 Garanties en vrijwaringen 8.1 Auteursrechthebbende De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/ zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingescha-kelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. 8.3 Verstrekte materialen en gegevens De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uit-voering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1 Aansprakelijkheid De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: a. fouten in het materiaal dat door de op-drachtgever ter hand is gesteld. b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van vol-ledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen. c. fouten van door of namens de opdrachtge-ver ingeschakelde derden. d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers. e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand bren-gen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneem-baar zouden zijn geweest. 9.2 Beperking aansprakelijkheid Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdracht-gever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 45.378 euro of, indien het aan de opdracht ver-bonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium. 9.3 Verval aansprakelijkheid Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 9.4 Kopieën materialen De opdrachtgever is gehouden, indien redelijker-wijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprake-lijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 9.5 Bewaarplicht Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de ge-bruikte materialen en gegevens.

Artikel 10 Overige bepalingen 10.1 Overdracht aan derden Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeen-komst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 10.2 Vertrouwelijkheid Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behande-len. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de an-dere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behande-ling worden gebonden. 10.3 Opschriften De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaar-den. 10.4 Nederlands recht Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de op-drachtgever is de bevoegde rechter in het arron-dissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

Deze algemene voorwaarden zijn over-genomen van de voorwaarden die BNo heeft geformuleerd voor haar leden.